Hạ tầng điện toán đám mây của QTSC được đầu tư đồng bộ

QTSC đang cung cấp cho khách hàng trong nội khu và khách hàng bên ngoài dịch vụ hạ tầng trung tâm dữ liệu: máy chủ, lưu trữ, mạng, bảo mật trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây. Hạ tầng điện toán đám mây của QTSC được đầu tư đồng bộ.

QTSC đang cung cấp 2 dịch vụ chính cho hạ tầng điện toán đám mây:

  • Cho thuê máy chủ ảo (VMs: Virtual Machines) cung cấp máy chủ ảo với cấu hình CPU, RAM, Storage, IP và số lượng máy chủ ảo theo yêu cầu.
  • Cho thuê trung tâm dữ liệu ảo (vDC: Virtual DataCenter) cung cấp một khối lượng tài nguyên theo yêu cầu: CPU, RAM, Storage, IP và công cụ quản lý để khách hàng tự tạo và quản trị hệ thống của mình.

Vui lòng xem thêm thông tin bài viết tại đây.