Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật ngành CNTT

Định dạng bắt buộc là YYYY-MM-DD

 • Kí hiệu văn bản
 • Ngày ban hành
 • Nội dung
 • Tải về
  • 950/QĐ-TTg
  • 01/08/2018
  • Quyết định phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030
  • 1238/QĐ-BTTTT
  • 25/07/2018
  • Quyết định ban hành danh mục các thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai trực tuyến mức độ 3, 4 giai đoạn 2018-2020
  • 868/QĐ-TTg
  • 16/07/2018
  • Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020
  • 14/CT-TTg
  • 25/05/2018
  • Chỉ thị về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại
  • 02/2018/TT-BKHCN
  • 15/05/2018
  • Thông tư 02/2018/TT-BKHCN quy định chế độ báo cáo thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao
  • 76/2018/NĐ-CP
  • 15/05/2018
  • Nghị định 76/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật chuyển giao công nghệ
  • 02/VBHN-BTTTT
  • 10/05/2018
  • Nghị định Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
  • 04/2018/TT-BTTTT
  • 08/05/2018
  • Thông tư 04/2018/TT-BTTTT quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông