Văn bản pháp luật

Định dạng bắt buộc là YYYY-MM-DD

 • Kí hiệu văn bản
 • Ngày ban hành
 • Nội dung
 • Tải về
  • 1238/QĐ-BTTTT
  • 25/07/2018
  • Quyết định ban hành danh mục các thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai trực tuyến mức độ 3, 4 giai đoạn 2018-2020
  • 868/QĐ-TTg
  • 16/07/2018
  • Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020
  • 14/CT-TTg
  • 25/05/2018
  • Chỉ thị về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại
  • 02/2018/TT-BKHCN
  • 15/05/2018
  • Thông tư 02/2018/TT-BKHCN quy định chế độ báo cáo thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao
  • 76/2018/NĐ-CP
  • 15/05/2018
  • Nghị định 76/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật chuyển giao công nghệ
  • 02/VBHN-BTTTT
  • 10/05/2018
  • Nghị định Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
  • 04/2018/TT-BTTTT
  • 08/05/2018
  • Thông tư 04/2018/TT-BTTTT quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
  • 27/2018/NĐ-CP
  • 01/03/2018
  • Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng
  • 03/2018/TT-BTC
  • 12/01/2018
  • Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 273/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông
  • 58/BTTTT-KHCN
  • 11/01/2018
  • Công văn số 58/BTTTT-KHCN v/v hướng dẫn các nguyên tắc định hướng về công nghệ thông tin và truyền thông trong xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam