Văn bản pháp luật

Định dạng bắt buộc là YYYY-MM-DD

 • Kí hiệu văn bản
 • Ngày ban hành
 • Nội dung
 • Tải về
  • 16/2018/TT-BTTTT
  • 05/12/2018
  • Thông tư 16/2018/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông
  • 3685/QĐ-BKHCN
  • 03/12/2018
  • Quyết định 3685/QĐ-BKHCN ban hành danh mục các công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0
  • 15/2018/TT-BTTTT
  • 15/11/2018
  • Thông tư 15/2018/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông
  • 1872/QĐ-BTTTT
  • 14/11/2018
  • Quyết định 1872/QĐ-BTTTT công bố định mức kinh tế - kỹ thuật triển khai áp dụng phần mềm nguồn mở
  • 13/2018/TT-BTTTT
  • 08/11/2018
  • Thông tư 13/2018/TT-BTTTT quy định danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng
  • 42/2018/QĐ-UBND
  • 07/11/2018
  • Quyết định 42/2018/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố
  • 11/2018/TT-BTTTT
  • 15/10/2018
  • Thông tư 11/2018/TT-BTTTT công bố chi tiết danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS
  • 1072/QĐ-TTg
  • 28/08/2018
  • Quyết định 1072/QĐ-TTg thành lập Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử
  • 1017/QĐ-TTg
  • 14/08/2018
  • Quyết định 1017/QĐ-TTg phê duyệt đề án giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ chính phủ điện tử đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
  • 67/2018/TT-BTC
  • 06/08/2018
  • Thông tư 67/2018/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công