Sự kiện
  Mời tham gia “Khảo sát Đánh giá tình hình và triển vọng trong ngành dịch vụ công nghệ tại Việt Nam” (7/9/2017)
       Chi tiết

                    

 

Thông tin

Video Clip
 Video Clip 

The player will show in this paragraph

Sơ đồ đường đi QTSC

GIẢI THƯỞNG

Chủ tịch nước tặng:

1. Huân chương lao động hạng nhất của Chủ tịch nước tặng cho Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2011 đến năm 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Quyết định số 468/QĐ-CTN ngày 15/03/2016.

2. Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch nước tặng cho Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2006 đến năm 2010 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Quyết định số 303/QĐ-CTN ngày 11/03/2011.

3. Huân chương lao động hạng ba của Chủ tịch nước tặng cho Công ty Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2001- 2005, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc” Quyết định số 363/2006/QĐ-CTN ngày 15/03/2006.

Chính phủ tăng:

1. Cờ thi đua của Thủ tướng chính phủ cho Công ty Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung  vì có thành tích là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2009. Quyết định số 564/QĐ-TTg ngày 27/04/2010

2. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cho Công ty Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung đã có nhiều thành tích trong sản xuất kinh doanh và đào tạo nhân lực về công nghệ phần mềm từ năm 2001 – 2003. Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 12/3/2004.

Cấp Bộ tặng:

Bộ Thông tin và Truyền thông:

1. Bằng khen: Của Bộ Thông tin và Truyền thông cho Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung đã có thành tích đóng góp cho sự phát triển ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Quyết định số 333/QĐ-BTTTT ngày 11/3/2016.

2. Trướng lưu niệm: Của Bộ Thông tin và Truyền thông cho Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung nhân kỷ niệm 15 năm thành lập với nội dung: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN PHÂN MỀM QUANG TRUNG 15 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (2001-2016). Quyết định số 271/QĐ-BTTTT ngày 01/3/2016.

3. Bằng khen: Của Bộ Bưu chính viễn thông cho Công ty Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung vì có thành tích xuất sắc trong ngành Công nghệ thông tin năm 2002 – 2005. QĐ số: 653/QĐ-BBCVT ngày 15/06/2005.

4. Giải thưởng Sao Khuê do Hiệp hội phần mềm việt Nam tặng năm 2005. Quyết định số 007/SK-VINASA/2005 ngày 27/03/2005.

5. Bằng khen: Của Bộ Bưu chính viễn thông cho Công ty Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung vì có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam năm 2004. QĐ số 156/QĐ-BBCVT ngày 11/3/2005.

6. Ban tổ chức Việt Nam Computerworld Expo toàn cảnh Công nghệ thông tin Việt Nam - Tôn vinh Cty Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung đã có đóng góp xuất sắc cho ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông của Thành phố Hồ Chí Minh trong 20 năm 1995 – 2005

Bộ Công an

1.   Bằng khen của Bộ Công an cho Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2014. Quyết định số 625/QĐ-BCA ngày 09/02/2015.

2.   Bằng khen của Bộ Công an cho Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2013. Quyết định số 466/QĐ-BCA ngày 17/01/2014.

3.   Bằng khen của Bộ Công an cho Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung «Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2010». QĐ số: 553 ngày 21/02/2011.

4.   Bằng khen: của Bộ Công an cho Công ty Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung «Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2009». QĐ số: 19/QĐKT-BCA ngày 11/02/2010.

5.   Bằng khen của Bộ Công an cho Công ty Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung «Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2008». QĐ số: 34 ngày 18/02/2009.

6.   Bằng khen của Bộ Công an cho Công ty Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung «Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2007». QĐ số: 32 ngày 23/01/2008.

7.   Cờ thi đua của Bộ Công an tặng Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2012. Quyết định số 511/QĐ-BCA ngày 28/01/2013.

Bằng khen Thành phố tặng:

1.     Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liên tục. Góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố, nhân kỷ niệm 05 năm ngày thành lập Sở (17/12/2004-17/12/2009). Quyết định số 5747/QĐ-UBND ngày 14/12/2009.

2.     Bằng khen: Của Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2006 Theo QĐ số: 991/QĐUB ngày 14/03/2007.

3.     Bằng khen năm 2005: Của Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2005. theo QĐ số: 310/QĐUB ngày 24/01/2006.

4.     Bằng khen: Của Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2004 Theo QĐ số: 909/QĐUB ngày  28/2/2005

5.     Bằng khen Của Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2004. theo QĐ số: 267/QĐUB  ngày 19/1/2005.

6.     Bằng khen Của Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2002. theo QĐ số: 202/QĐUB ngày 13/1/2003.

7.     Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2001. theo QĐ số: 1058/QĐUB ngày 14/3/2002.

TT LĐ Xuất sắc  cấp TP :

1.   Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh công nhận danh hiệu «Tập thể lao động xuất sắc năm 2013 » cho Công ty TNHH Môt thành viên Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012. theo QĐ số: 660/QĐUB ngày 15/02/2014

2.   Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh công nhận danh hiệu «Tập thể lao động xuất sắc năm 2012 » cho Công ty TNHH Môt thành viên Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012. theo QĐ số: 637/QĐUB ngày 04/02/2013.

3.   Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh công nhận danh hiệu «Tập thể lao động xuất sắc năm 2011 » cho Công ty TNHH Môt thành viên Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung vì có thành tích  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của TP. QĐ số 6307/QĐ-UBND ngày 28/12/2011

4.   Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh công nhận danh hiệu «Tập thể lao động xuất sắc năm 2007» cho Công ty Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung. QĐ số: 365/QĐ.UBND ngày 25/01/2008.

5.   Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh công nhận danh hiệu «Tập thể lao động xuất sắc năm 2006» cho Công ty Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung. QĐ số: 868/QĐ.UBND ngày 06/03/2007

Cờ TP.HCM:

1. Cờ thi đua năm 2012 cho Cty vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012, góp phần tích cục trong phong trào thi đua của thành phố. Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 04/02/2013.

2. Cờ thi đua năm 2011 cho Cty vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011, góp phần tích cục trong phong trào thi đua của thành phố. Quyết định số 6306/QĐ-UBND ngày 28/12/2011

3. Cờ truyền thống của Ủy ban nhân dân TP nhân kỷ niệm 10 thành lập Cty (2001-2011) cho Công ty đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ liên tục nhiều năm, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển TP

4. Cờ thi đua năm 2010 đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố. Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 23/02/2011.

5. Cờ thi đua năm 2009 đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2009, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của TP. Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 20/03/2010.

6. Cờ thi đua năm 2007: đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2007, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố. Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 25/01/2008.

  • Image 1 Cho thuê văn phòng
  • Image 2 Dịch vụ viễn thông
  • Image 3 Hỗ trợ doanh nghiệp
  • Image 5 Cho thuê phòng họp
null null // ]]>