Các văn bản pháp luật liên quan đến Chuỗi QTSC

Quyết định số 260/QĐ-TTg về việc kết nạp Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định là thành viên Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung

Quyết định số 3951/QĐ-HĐQLC về phân công nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản lý Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung giai đoạn 2021 - 2023

Quyết định số 966/QĐ-TTg về việc tiếp tục thí điểm mô hình Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung

Quyết định số 1694/QĐ-BTTTT về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung

Quyết định số 1898/QĐ-TTg về việc kết nạp Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế là thành viên Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung

Quyết định số 283/QĐ-HĐQLC về việc ban hành Quy chế tài chính hoạt động của Hội đồng quản lý Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung

Quyết định số 4181/QĐ-HĐQLC về phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản lý Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung

Quyết định số 1766/QĐ-BTTTT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC)

Quyết định số 1765/QĐ-BTTTT về thành lập Hội đồng quản lý Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung

Quyết định số 333/QĐ-TTg Quyết định Thí điểm thành lập Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung

Chuỗi QTSC

Thành viên QTSC