Phần mềm kế toán UNION và Quản lý Nhân sự - Tiền lương

Công ty Cổ phần Phần mềm Hợp Nhất chuyên phát triển và cung cấp Phần mềm kế toán tài chính và Quản lý Nhân sự - Tiền lương, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp.

Trong đó, UNION là phần mềm Kế toán tài chính được phân tích thiết kế chuyên sâu, có tính chính xác, đầy đủ, linh hoạt và phù hợp với qui định của hệ thống kế toán Việt Nam (VAS).

UNION quản lý tất cả các vấn đề liên quan đến kế toán, từ dòng lưu chuyển tiền tệ, kế toán tổng hợp, lập các báo cáo tài chính, quản lý tài sản cố định đến tập hợp chi phí tính giá thành cho từng loại sản phẩm, công trình…

UNION quản lý tất cả các vấn đề liên quan đến hàng hoá, vật tư, thành phẩm,… Giúp doanh nghiệp giảm bớt các công đoạn nhập liệu và có nhiều thời gian hơn để phân tích các số liệu kế toán, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Với giải pháp này, doanh nghiệp có tất cả các thông tin cần thiết để lập kế hoạch tài chính chính xác, ra quyết định xử lý kịp thời và hợp lý.

Ngoài ra, công ty Hợp Nhất còn phát triển phần mềm UnionHRMS là phần mềm hỗ trợ đắc lực và hiệu quả cho doanh nghiệp trong công tác quản lý nguồn nhân lực - tài sản quí giá nhất của doanh nghiệp. Với các chức năng quản lý đa dạng và liên thông, bao gồm từ quản lý tuyển dụng, quản lý nhân sự - đào tạo đến công tác tính lương và lập báo cáo.

Các chức năng của UnionHRMS được thiết kế để có tính linh hoạt và tích hợp cao nhằm đáp ứng tốt nhất các yêu cầu đa dạng và rất khác nhau của các công ty có mô hình quản lý nguồn nhân lực phức tạp như: các công ty đa quốc gia, các công ty trong lĩnh vực dịch vụ - du lịch, các công ty sản xuất, thương mại.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Phần mềm Hợp Nhất

Địa chỉ: Nhà 8, Công viên Phần mềm Quang Trung, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08) 3715 4090 (8 line)

Fax: (08) 3715 4094

Email: info@union.vn

Website: www.union.vn