(84-28) 3715 8888
 qtsc@qtsc.com.vn


Tuyển dụng   ____

QTSC tuyển dụng Chuyên viên NOC

LARION tuyển thực tập sinh 2019

Tuyển dụng Intern và Fresher tại TMA Solutions

DIGI-TEXX tuyển nhân viên Xử lý dữ liệu (Part-time Online tại nhà)

KDDI HCM GNOC tuyển dụng

Cơ hội làm việc và thực tập tại Công ty Aegona

DFO tuyển dụng nhiều vị trí hấp dẫn


Góc báo chí   ____

Video clip: Vận tải thông minh [TP.HCM hôm nay - Nhân Dân TV]

Video clip: QTSC Telecom Introduction

Video clip: QTSC introduction [English]

Video clip: QTSC introduction [Japanese]


Văn bản pháp luật mới   ____

Thông tư 18/2018/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 46/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo

Thông tư 17/2018/TT-BTTTT quy hoạch phân kênh tầng số cho nghiệp vụ cố định và di động mặt đất băng tầng 30 – 30000 MHz

Thông tư 121/2018/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí để thực hiện công tác ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng

Thông tư 16/2018/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông

Quyết định 3685/QĐ-BKHCN ban hành danh mục các công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0

Thông tư 15/2018/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông

Quyết định 1872/QĐ-BTTTT công bố định mức kinh tế - kỹ thuật triển khai áp dụng phần mềm nguồn mở

 
 
 
 
If you prefer not to receive emails from QTSC, you may unsubscribe here.
Contact: Tel: (84-28) 3715 8888 - Fax: (84-28) 3715 5985 - Email: qtsc@qtsc.com.vn