(84-28) 3715 8999
 qtsc@qtsc.com.vn

  • SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA
  • Thời gian


Tuyển dụng   ____

Công ty VMT Solutions thông báo tuyển dụng

TMA tuyển dụng vị trí AI & Data Science Engineer

Nexcel Solutions tuyển dụng nhân sự

KDDI HCM GNOC tuyển dụng nhân sự

LARION Computing thông báo tuyển dụng


Góc báo chí   ____

Video clip: Phong trào khởi nghiệp [HTV9] (Vietnamese only)

Video clip: Tiếp tục phát triển Công viên phần mềm Quang Trung [VTV1] (Vietnamese only)

Video clip: QTSC introduction [English]

Video clip: QTSC introduction [Japanese]


Văn bản pháp luật mới   ____

Quyết định số 1766/QĐ-BTTTT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC)

Quyết định số 1765/QĐ-BTTTT về thành lập Hội đồng quản lý Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung

Nghị quyết 41/NQ-CP ngày 26/05/2016 về chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam

Quyết định số 333/QĐ-TTg Thí điểm thành lập Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung

Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ban hành ngày 8 tháng 11 năm 2013 quy định về khu công nghệ thông tin tập trung.

Quyết định số 2407/QĐ-TTg về Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ thông tin tập trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

 
 
 
 
If you prefer not to receive emails from QTSC, you may unsubscribe here.
Contact: Tel: (84-28) 3715 8999 - Fax: (84-28) 3715 5985 - Email: qtsc@qtsc.com.vn