(84-28) 3715 8999
 qtsc@qtsc.com.vn


Tuyển dụng   ____

Chương trình tuyển dụng “Fast Fresher Recruitment của Terralogic Vietnam”

TMA Bình Định tuyển Full-Stack Developer

GCS tuyển gấp vị trí C#/WPF Developer

DIGI-TEXX tuyển 20 Tổng đài viên (tiếng Pháp/tiếng Anh)

SPS tuyển dụng Nhân viên đọc hiểu dữ liệu tiếng Đức

DIGI-TEXX tuyển dụng KTV Xử lý hình ảnh

SPS tuyển dụng Nhân viên xử lý hình ảnh

TMA Bình Định tuyển dụng 50 vị trí Java Developer


Góc báo chí   ____

Album: Chương trình Xúc tiến thương mại tại Nhật Bản lần IV năm 2018

News: Doanh nghiệp phần mềm TPHCM xúc tiến thương mại tại Nhật Bản

News: QTSC giới thiệu mô hình đô thị thông minh

News: QTSC chuẩn bị vận hành Khu Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm mới

Video clip: QTSC introduction [English]

Video clip: QTSC introduction [Japanese]


Văn bản pháp luật mới   ____

Quyết định phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030

Nghị định 76/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật chuyển giao công nghệ

Thông tư 02/2018/TT-BKHCN quy định chế độ báo cáo thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao

Thông tư 04/2018/TT-BTTTT quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư 39/2017/TT-BTTTT ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Chỉ thị số 14/CT-TTg về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại

Nghị định số 02/VBHN-BTTTT v/v Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng

 
 
 
 
If you prefer not to receive emails from QTSC, you may unsubscribe here.
Contact: Tel: (84-28) 3715 8999 - Fax: (84-28) 3715 5985 - Email: qtsc@qtsc.com.vn