(84-28) 3715 8888
 qtsc@qtsc.com.vn

  • SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA
  • Thời gian


Tuyển dụng   ____

TMA Bình Định tuyển dụng 200 kỹ sư CNTT

DIGI-TEXX tuyển dụng vị trí KTV Xử lý dữ liệu_Ca hành chính_Thời vụ (3 tháng Tết)

Nhiều vị trí tuyển dụng tại KDDI HCM GNOC

MISA tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh phần mềm

Hitachi Vantara Vietnam tuyển dụng nhiều vị trí


Góc báo chí   ____

Video clip: Ứng dụng Alo QTSC

Video clip: Tổng kết các hoạt động của QTSC trong năm 2020

Video clip: Ứng dụng cộng tác trực tuyến SureMeet

Video clip: Nền tảng Bảo mật và Quản lý dữ liệu số thông minh QTSC Drive

Video clip: Máy kiểm tra đeo khẩu trang và đo thân nhiệt tự động


Văn bản pháp luật mới   ____

Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ban hành danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.

Quyết định 2238/QĐ-TTg ban hành danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực thông tin truyền thông

Quyết định số 2117/QĐ-TTg ban hành danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Thông tư số 05/VBHN-BTTTT quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông

Thông tư số 33/2020/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông

 
 
 
 
If you prefer not to receive emails from QTSC, you may unsubscribe here.
Contact: Tel: (84-28) 3715 8888 - Fax: (84-28) 3715 5985 - Email: qtsc@qtsc.com.vn