(84-28) 3715 8999
 qtsc@qtsc.com.vn


Tuyển dụng   ____

ISC - Quang Trung tuyển sinh khóa VI

DIGI-TEXX tuyển dụng 02 Front-end Developers, 03 Back-end Developers

Global CyberSoft (Việt Nam) tuyển gấp 02 Quality Assurance Engineers và 03 DevOps Engineers

Thông tin tuyển dụng từ TMA Bình Định

Swiss Post Solutions tuyển dụng 100 nhân viên Xử lý dữ liệu


Góc báo chí   ____

News: Kiến tạo nơi đáng sống, đáng làm việc, phát triển vững bền

News: TP.HCM: Ứng dụng công nghệ siêu thông minh

Video clip: Công viên phần mềm – Những bước tiến công nghệ [HTV9 - Kết nối không giới hạn]

News: Xây dựng mô hình mẫu về đô thị thông minh tại Công viên phần mềm Quang Trung

Video clip: QTSC introduction [English]

Video clip: QTSC introduction [Japanese]


Văn bản pháp luật mới   ____

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng

Thông tư 03/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 273/2016/TT-BTC quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp GPKD dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông

Công văn số 58/BTTTT-KHCN hướng dẫn các nguyên tắc định hướng về công nghệ thông tin và truyền thông trong xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam

 
 
 
 
If you prefer not to receive emails from QTSC, you may unsubscribe here.
Contact: Tel: (84-28) 3715 8999 - Fax: (84-28) 3715 5985 - Email: qtsc@qtsc.com.vn