Văn bản pháp luật
Định dạng bắt buộc là YYYY-MM-DD
Kí hiệu văn bản
Ngày ban hành
Nội dung
Tải về
49/CT-BTTTT
18/08/2021

Kí hiệu văn bản: 49/CT-BTTTT
Ngày ban hành: 18/08/2021

Chỉ thị số 49/CT-BTTTT về thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số an toàn, lành mạnh

1126/QĐ-BTTTT
30/07/2021

Kí hiệu văn bản: 1126/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành: 30/07/2021

Quyết định số 1126/QĐ-BTTTT ban hành yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm tường lửa ứng dụng web

1127/QĐ-BTTTT
30/07/2021

Kí hiệu văn bản: 1127/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành: 30/07/2021

Quyết định số 1127/QĐ-BTTTT ban hành yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm quản lý và phân tích sự kiện an toàn thông tin

38/2020/QĐ-TTg
30/12/2020

Kí hiệu văn bản: 38/2020/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 30/12/2020

Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ban hành danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.

2238/QĐ-TTg
29/12/2020

Kí hiệu văn bản: 2238/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 29/12/2020

Quyết định 2238/QĐ-TTg ban hành danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực thông tin truyền thông

2117/QĐ-TTg
16/12/2020

Kí hiệu văn bản: 2117/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 16/12/2020

Quyết định số 2117/QĐ-TTg ban hành danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư

05/VBHN-BTTTT
15/12/2020

Kí hiệu văn bản: 05/VBHN-BTTTT
Ngày ban hành: 15/12/2020

Thông tư số 05/VBHN-BTTTT quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông

33/2020/TT-BTTTT
04/11/2020

Kí hiệu văn bản: 33/2020/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 04/11/2020

Thông tư số 33/2020/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông

32/2020/TT-BTTTT
04/11/2020

Kí hiệu văn bản: 32/2020/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 04/11/2020

Thông tư số 32/2020/TT-BTTTT quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng

23/2020/TT-BTTTT
09/09/2020

Kí hiệu văn bản: 23/2020/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 09/09/2020

Thông tư số 23/2020/TT-BTTTT quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Văn bản pháp luật liên quan đến QTSC
04/12/2017

Kí hiệu văn bản: Văn bản pháp luật liên quan đến QTSC
Ngày ban hành: 04/12/2017

Các văn bản pháp luật liên quan đến QTSC