Văn bản pháp luật
Kí hiệu văn bản
Ngày ban hành
Nội dung
Tải về
09/CT-TTg
23/02/2024

Kí hiệu văn bản: 09/CT-TTg
Ngày ban hành: 23/02/2024

Chỉ thị số 09/CT-TTg về tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

48/QĐ-BTTTT
18/01/2024

Kí hiệu văn bản: 48/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành: 18/01/2024

Quyết định số 48/QĐ-BTTTT quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Internet Việt Nam

36/QĐ-TTg
11/01/2024

Kí hiệu văn bản: 36/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 11/01/2024

Quyết định số 36/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

2158/QĐ-BTTTT
07/11/2023

Kí hiệu văn bản: 2158/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành: 07/11/2023

Quyết định 2158/QĐ-BTTTT phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

10/2023/TT-BTTTT
05/09/2023

Kí hiệu văn bản: 10/2023/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 05/09/2023

Thông tư 10/2023/TT-BTTTT về Ngưng hiệu lực áp dụng quy định thi hành một phần/toàn bộ của một số quy chuẩn kỹ thuật tại Thông tư 04/2023/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

980/QĐ-TTg
22/08/2023

Kí hiệu văn bản: 980/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 22/08/2023

Quyết định 980/QĐ-TTg ban hành danh mục cụ thể công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành công nghiệp môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

03/VBHN-BTTTT
25/07/2023

Kí hiệu văn bản: 03/VBHN-BTTTT
Ngày ban hành: 25/07/2023

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTTTT hợp nhất Thông tư quy định về danh mục và quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

1230/QĐ-BTTTT
10/07/2023

Kí hiệu văn bản: 1230/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành: 10/07/2023

Quyết định 1230/QĐ-BTTTT ban hành về khung tiêu chí và quy trình xét duyệt, công nhận, công bố và thu hồi công nhận nền tảng số quốc gia theo Quyết định 186/QĐ-BTTTT do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

879/QĐ-BTTTT
24/05/2023

Kí hiệu văn bản: 879/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành: 24/05/2023

Quyết định số 879/QĐ-BTTTT ban hành mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phục vụ kết nối, chia sẽ dự liệu với các Bộ, ngành, địa phương

791/QĐ-BTTTT
10/05/2023

Kí hiệu văn bản: 791/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành: 10/05/2023

Quyết định 791/QĐ-BTTTT sửa đổi Quyết định 40/QĐ-BTTTT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Viễn thông và Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Văn bản pháp luật liên quan đến QTSC
04/12/2017

Kí hiệu văn bản: Văn bản pháp luật liên quan đến QTSC
Ngày ban hành: 04/12/2017

Các văn bản pháp luật liên quan đến QTSC

Chuỗi QTSC

Thành viên QTSC