Văn bản pháp luật
Định dạng bắt buộc là YYYY-MM-DD
Kí hiệu văn bản
Ngày ban hành
Nội dung
Tải về
980/QĐ-TTg
22/08/2023

Kí hiệu văn bản: 980/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 22/08/2023

Quyết định 980/QĐ-TTg ban hành danh mục cụ thể công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành công nghiệp môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

03/VBHN-BTTTT
25/07/2023

Kí hiệu văn bản: 03/VBHN-BTTTT
Ngày ban hành: 25/07/2023

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTTTT hợp nhất Thông tư quy định về danh mục và quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

1230/QĐ-BTTTT
10/07/2023

Kí hiệu văn bản: 1230/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành: 10/07/2023

Quyết định 1230/QĐ-BTTTT ban hành về khung tiêu chí và quy trình xét duyệt, công nhận, công bố và thu hồi công nhận nền tảng số quốc gia theo Quyết định 186/QĐ-BTTTT do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

879/QĐ-BTTTT
24/05/2023

Kí hiệu văn bản: 879/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành: 24/05/2023

Quyết định số 879/QĐ-BTTTT ban hành mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phục vụ kết nối, chia sẽ dự liệu với các Bộ, ngành, địa phương

791/QĐ-BTTTT
10/05/2023

Kí hiệu văn bản: 791/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành: 10/05/2023

Quyết định 791/QĐ-BTTTT sửa đổi Quyết định 40/QĐ-BTTTT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Viễn thông và Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

01/2023/TT-BKHCN
24/04/2023

Kí hiệu văn bản: 01/2023/TT-BKHCN
Ngày ban hành: 24/04/2023

Thông tư số 01/2023/TT-BKHCN ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước về thẩm định cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao, hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao

20/2023/TT-BTC
13/04/2023

Kí hiệu văn bản: 20/2023/TT-BTC
Ngày ban hành: 13/04/2023

Thông tư số 20/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí duy trì sử dụng tên miền và địa chỉ Internet, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia ".vn" và lệ phí đăng ký sử dụng địa chỉ Internet (IP)

566/QĐ-BTTTT
06/04/2023

Kí hiệu văn bản: 566/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành: 06/04/2023

Quyết định số 566/QĐ-BTTTT ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030

01/VBHN-BTTTT
13/02/2023

Kí hiệu văn bản: 01/VBHN-BTTTT
Ngày ban hành: 13/02/2023

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTTTT hợp nhất Thông tư quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu

25/2022/TT-BTTTT
31/12/2022

Kí hiệu văn bản: 25/2022/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 31/12/2022

Thông tư số 25/2022/TT-BTTTT quy định việc xác định nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm

Văn bản pháp luật liên quan đến QTSC
04/12/2017

Kí hiệu văn bản: Văn bản pháp luật liên quan đến QTSC
Ngày ban hành: 04/12/2017

Các văn bản pháp luật liên quan đến QTSC