Văn bản pháp luật

Định dạng bắt buộc là YYYY-MM-DD

 • Kí hiệu văn bản
 • Ngày ban hành
 • Nội dung
 • Tải về
  • 07/2020/TT-BTTTT
  • 13/04/2020
  • Thông tư số 07/2020/TT-BTTTT quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện
  • 08/2020/TT-BTTTT
  • 13/04/2020
  • Thông tư số 08/2020/TT-BTTTT ban hành danh mục và quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định
  • 40/2020/NĐ-CP
  • 06/04/2020
  • Nghị định số 40/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đầu tư công
  • 04/2020/TT-BTTTT
  • 24/02/2020
  • Thông tư 04/2020/TT-BTTTT quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin  
  • 03/2020/TT-BTTTT
  • 24/02/2020
  • Thông tư 03/2020/TT-BTTTT quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước  
  • 02/2020/TT-BTTTT
  • 14/02/2020
  • Thông tư 02/2020/TT-BTTTT quy định danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước tối đa dịch vụ viễn thông công ích và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020  
  • 15/2020/NĐ-CP
  • 03/02/2020
  • Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử  
  • 20/2019/TT-BTTTT
  • 31/12/2019
  • Thông tư số 20/2019/TT-BTTTT ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
  • 21/2019/TT-BTTTT
  • 31/12/2019
  • Thông tư số 21/2019/TT-BTTTT quy định về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
  • 2228/QĐ-BTTTT
  • 20/12/2019
  • Quyết định số 2228/QĐ-BTTTT công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông