Văn bản pháp luật liên quan đến QTSC

Quyết định số 260/QĐ-TTg về việc kết nạp Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định là thành viên Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung

Quyết định số 3951/QĐ-HĐQLC về phân công nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản lý Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung giai đoạn 2021 - 2023

Quyết định số 966/QĐ-TTg về việc tiếp tục thí điểm mô hình Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung

Quyết định số 1898/QĐ-TTg về việc kết nạp Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế là thành viên Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung

Công văn số 601/BTTTT-CNTT ký ban hành ngày 07 tháng 3 năm 2019 về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động trong khu Công viên phần mềm Quang Trung

Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Quyết định số 283/QĐ-HĐQLC về việc ban hành Quy chế tài chính hoạt động của Hội đồng quản lý Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung

Quyết định số 4181/QĐ-HĐQLC về phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản lý Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng

Thông tư số 03/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 273/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông

Công văn số 58/BTTTT-KHCN v/v hướng dẫn các nguyên tắc định hướng về công nghệ thông tin và truyền thông trong xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam

Quyết định số 1766/QĐ-BTTTT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC)

Quyết định số 1765/QĐ-BTTTT về thành lập Hội đồng quản lý Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung

Quyết định số 333/QĐ-TTg Quyết định Thí điểm thành lập Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung

Luật doanh nghiệp năm 2014 (Luật số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014)

Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển;

Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động;

Thông tư số 09/2014/TT-BTTT ngày 18/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội;

Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam;

Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam;

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai.

Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;

Luật đất đai năm 2013 (Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013);

Nghị định số 174/2013/NĐ-CP  ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện;

Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 của Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Luật sửa đổi Luật quản lý thuế 2012 (Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012);

Nghị định số 85/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011 của Chính phủ sửa đổi một số điều Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ;

Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp;

Luật sửa đổi một số điều của Luật sở hữu trí tuệ 2009 (Luật sửa đổi số 36/2009/QH12 ngày 19/6/2009);

Quyết định số 518/QĐ-BTTTT của Bộ Thông Tin & Truyền Thông ban hành ngày 21/4/2009 về việc công nhận Công viên phần mềm Quang Trung là khu CNTT tập trung.

Quyết định 90/2008/QĐ-UBND ban hành ngày 25 tháng 12 năm 2008 về sửa đổi điểm c Điều 3 Quyết định số 21/2001/QĐ-UB ngày 06 tháng 3 năm 2001 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về một số chính sách và biện pháp ưu đãi khuyến khích đầu tư vào Công viên phần mềm Quang Trung.

Luật quản lý thuế năm 2006 (Luật số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006);

Luật sở hữu trí tuệ 2005 (Luật số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005);

Quyết định 1238/QĐ-TTg ban hành ngày 19/11/2004 của thủ tướng chính phủ về việc cho phép thí điểm áp dụng các chính sách khuyến khích đầu tư tại khu công nghệ cao đối với Khu CVPM Quang Trung Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định 53/2004/QĐ – TTg ban hành ngày 05/04/2004 của thủ tướng chính phủ về một số chính sách khuyến khích đầu tư tại Khu công nghệ cao.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của CVPM Quang Trung ban hành theo Quyết định số 3895/QĐ-UB ngày 18/09/2003 của Chủ tịch UBND thành phố.

Quyết định 21/2001/QĐ – UB ban hành ngày 06/03/2001 của chủ tịch UBND thành phố về một số chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư tại khu CVPM Quang Trung.

Quyết định 4421-QĐ-UB-CN ban hành ngày 07/07/2000 của chủ tịch UBND Thành phố về việc xây dựng CVPM Quang Trung.

Chuỗi QTSC

Thành viên QTSC