STT
Tên tài liệu
Loại tài liệu
Ngày phát hành
Tải về
1
Bản đồ vị trí các dịch vụ tiện ích nội khu QTSC
Tài liệu marketing | 01/06/2023
01/06/2023
2
Giới thiệu về Khu Công viên phần mềm Quang Trung
Tài liệu marketing | 29/05/2023
29/05/2023
3
Thông số chất lượng nước sinh hoạt theo QCVN01-1/2018, cột A-B của Bộ Y tế (04/2023)
25/05/2023
4
Thông số chất lượng nước sinh hoạt theo QCVN01-1/2018, cột A-B của Bộ Y tế (03/2023)
20/04/2023
5
Thông số chất lượng nước sinh hoạt theo QCVN01-1/2018, cột A-B của Bộ Y tế (02/2023)
24/03/2023
6
Thông số chất lượng nước sinh hoạt theo QCVN01-1/2018, cột A-B của Bộ Y tế (01/2023)
02/02/2023
7
Thông số chất lượng nước sinh hoạt theo cột A, QCVN 01-1/2018/BYT của Bộ Y tế (12/2022)
28/12/2022
8
Thông số chất lượng nước sinh hoạt theo cột A, QCVN 01-1/2018/BYT của Bộ Y tế (11/2022)
28/11/2022
9
Khu Công viên phần mềm Quang Trung hướng đến hình mẫu đô thị xanh, thông minh
Tài liệu marketing | 01/11/2022
01/11/2022
10
Thông số chất lượng nước sinh hoạt theo cột A, QCVN 01-1/2018/BYT của Bộ Y tế (10/2022)
27/10/2022