Lợi ích tham gia Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung

1. Những điểm mới, sáng tạo, đột phá trong mô hình Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung

Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung được thiết kế trên cơ sở các thành viên tham gia Chuỗi đảm bảo đồng bộ về 5 yếu tố:

- Có chung chiến lược phát triển, cùng bổ trợ lẫn nhau, không cạnh tranh nhau.

- Cùng sử dụng chung một thương hiệu và hệ thống nhận diện thương hiệu, kết nối với thương hiệu CVPMQT được quốc tế thừa nhận.

- Chính sách ưu đãi đầu tư như nhau, được hưởng chính sách ưu đãi cao nhất mà chính phủ dành cho CVPMQT.

- Cùng thực hiện các chương trình xúc tiến và thu hút đầu tư trong và ngoài nước, gia tăng khả năng hỗ trợ và thu hút đầu tư.

- Kế thừa và cùng chia sẻ kinh nghiệm quản lý điều hành theo tiêu chuẩn quốc tế ISO.

2. Cộng hưởng khi tham gia Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung

2.1 Đối với Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung

 • Mở rộng phạm vi, phát triển thương hiệu Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung.
 • Tăng thêm sự lựa chọn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia phát triển ngành CNTT.

2.2 Đối với các đơn vị tham gia

 • Được áp dụng các chính sách ưu đãi đối với khu CNTT tập trung quy định tại Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 của Chính phủ quy định về khu CNTT tập trung và được hưởng các chính sách ưu đãi khác áp dụng đối với khu CNTT tập trung, khu công nghệ cao theo quy định của pháp luật mà không cần phải được chứng nhận là khu CNTT tập trung.1
 • Được ngân sách nhà nước (của Trung ương và địa phương) hỗ trợ đầu tư, xây dựng hạ hầng kỹ thuật các phân khu chức năng của thành viên Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung theo quy định của pháp luật.
 • Quy mô thành viên tham gia Chuỗi đa dạng, có thể là khu CNTT tập trung, khu phần mềm, trung tâm CNTT và các khu khác có hoạt động phù hợp chức năng, nhiệm vụ của khu CNTT, mà không phải đạt tiêu chí diện tích đất tối thiểu như quy định tại Nghị định 154/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 của Chính phủ quy định về khu CNTT tập trung2.
 • Bộ máy điều hành Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung tinh gọn và linh hoạt, thủ tục tham gia Chuỗi đơn giản: trên cơ sở đề xuất tự nguyện tham gia của các tổ chức bảo đảm các điều kiện quy định3, Hội đồng quản lý Chuỗi đề xuất, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, đánh giá, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định kết nạp thành viên Chuỗi.
 • Sử dụng hạ tầng dùng chung, kết nối trực tiếp với nhau thông qua hạ tầng viễn thông, internet và ưu tiên sử dụng chung dịch vụ, chia sẻ tài nguyên…
 • Kế thừa các bài học, kinh nghiệm thực tiễn của QTSC.
 • Tranh thủ thương hiệu Công viên phần mềm Quang Trung.
 • Thu hút thêm các doanh nghiệp CNTT đến địa phương.
 • Tăng cường ứng dụng, xây dựng cộng đồng CNTT, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

---

1 Hiện có 04 khu CNTT tập trung hoạt động theo quy định tại Nghị định 154/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 của Chính phủ quy định về khu CNTT tập trung trên phạm vi cả nước, bao gồm: 03 khu đang hoạt động là Khu Công viên phần mềm Quang Trung, Khu Công viên phần mềm Đà Nẵng, Khu CNTT tập trung Cầu Giấy; 01 khu đang trong quá trình đầu tư xây dựng hạ tầng là Khu Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội.

2 Theo Nghị định 154/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 của Chính phủ quy định về khu CNTT tập trung, đối với khu chỉ tập trung các cơ sở sản xuất phần mềm, nội dung số và dịch vụ CNTT thì tổng diện tích đất tối thiểu phải đạt 01 ha, trường hợp khu có thêm các hoạt động khác thì tổng diện tích đất tối thiểu phải đạt 05 ha.

3 Theo Quyết định 1766/QĐ-BTTTT về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung

Chuỗi QTSC

Thành viên QTSC