Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật ngành CNTT

Định dạng bắt buộc là YYYY-MM-DD

 • Kí hiệu văn bản
 • Ngày ban hành
 • Nội dung
 • Tải về
  • 23/2020/TT-BTTTT
  • 09/09/2020
  • Thông tư số 23/2020/TT-BTTTT quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
  • 24/2020/TT-BTTTT
  • 09/09/2020
  • Thông tư số 24/2020/TT-BTTTT quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
  • 22/2020/TT-BTTTT
  • 07/09/2020
  • Thông tư số 22/2020/TT-BTTTT quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số
  • 94/2020/NĐ-CP
  • 21/08/2020
  • Nghị định số 94/2020/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia
  • 91/2020/NĐ-CP
  • 14/08/2020
  • Nghị định số 91/2020/NĐ-CP chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
  • 16/2020/TT-BTTTT
  • 17/07/2020
  • Thông tư số 16/2020/TT-BTTTT ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông”
  • 1168/QĐ-BTTTT
  • 10/07/2020
  • Quyết đinh số 1168/QĐ-BTTTT về việc ban hành quy trình tạm thời để thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin chưa sẵn có trên thị trường áp dụng cho các đơn vị của bộ thông tin và truyền thông
  • 13/2020/TT-BTTTT
  • 03/07/2020
  • Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình