Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật ngành CNTT

Định dạng bắt buộc là YYYY-MM-DD

 • Kí hiệu văn bản
 • Ngày ban hành
 • Nội dung
 • Tải về
  • 38/2020/QĐ-TTg
  • 30/12/2020
  • Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ban hành danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.
  • 2238/QĐ-TTg
  • 29/12/2020
  • Quyết định 2238/QĐ-TTg ban hành danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực thông tin truyền thông
  • 2117/QĐ-TTg
  • 16/12/2020
  • Quyết định số 2117/QĐ-TTg ban hành danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư
  • 05/VBHN-BTTTT
  • 15/12/2020
  • Thông tư số 05/VBHN-BTTTT quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông
  • 33/2020/TT-BTTTT
  • 04/11/2020
  • Thông tư số 33/2020/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông
  • 32/2020/TT-BTTTT
  • 04/11/2020
  • Thông tư số 32/2020/TT-BTTTT quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng
  • 23/2020/TT-BTTTT
  • 09/09/2020
  • Thông tư số 23/2020/TT-BTTTT quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
  • 24/2020/TT-BTTTT
  • 09/09/2020
  • Thông tư số 24/2020/TT-BTTTT quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước