Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật ngành CNTT

Định dạng bắt buộc là YYYY-MM-DD

 • Kí hiệu văn bản
 • Ngày ban hành
 • Nội dung
 • Tải về
  • 1033/QĐ-BTTTT
  • 19/06/2020
  • Quyết định 1033/QĐ-BTTTT về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm
  • 941/QĐ-BTTTT
  • 04/06/2020
  • Quyết định 941/QĐ-BTTTT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực viễn thông và internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ thông tin và truyền thông
  • 12/2020/TT-BTTTT
  • 29/05/2020
  • Thông tư số 12/2020/TT-BTTTT hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí
  • 11/2020/TT-BTTTT
  • 14/05/2020
  • Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
  • 10/2020/TT-BTTTT
  • 07/05/2020
  • Thông tư số 10/2020/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông
  • 31/2020/TT-BTC
  • 04/05/2020
  • Thông tư số 31/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp
  • 07/2020/TT-BTTTT
  • 13/04/2020
  • Thông tư số 07/2020/TT-BTTTT quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện
  • 08/2020/TT-BTTTT
  • 13/04/2020
  • Thông tư số 08/2020/TT-BTTTT ban hành danh mục và quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định