Văn bản pháp luật
Định dạng bắt buộc là YYYY-MM-DD
Kí hiệu văn bản
Ngày ban hành
Nội dung
Tải về
11/2022/TT-BTC
21/02/2022

Kí hiệu văn bản: 11/2022/TT-BTC
Ngày ban hành: 21/02/2022

Thông tư 11/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 265/2016/tt-btc ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện

1970/QĐ-BTTTT
13/12/2021

Kí hiệu văn bản: 1970/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành: 13/12/2021

Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT phê duyệt đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số

23/2021/TT-BTTTT
13/12/2021

Kí hiệu văn bản: 23/2021/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 13/12/2021

Thông tư 23/2021/TT-BTTTT bãi bỏ một số quy định tại Thông tư 18/2010/TT-BTTTT ngày 30/7/2010 và Thông tư số 29/2011/TT ngày 26/10/2011 của Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông

19/2021/TT-BTTTT
03/12/2021

Kí hiệu văn bản: 19/2021/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 03/12/2021

Thông tư 19/2021/TT-BTTTT ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm

20/2021/TT-BTTTT
03/12/2021

Kí hiệu văn bản: 20/2021/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 03/12/2021

Thông tư 20/2021/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung Thông tư 09/2013/TT-BTTTT ngày 8/4/2013 của Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng điện tử

1620/QĐ-BTTTT
15/10/2021

Kí hiệu văn bản: 1620/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành: 15/10/2021

Quyết định số 1620/QĐ-BTTTT về việc ban hành phương án bảo đảm, ứng phó, khắc phục sự cố an toàn, an ninh mạng đối với hệ thống thông tin dùng chung của Bộ Thông tin và Truyền thông

49/CT-BTTTT
18/08/2021

Kí hiệu văn bản: 49/CT-BTTTT
Ngày ban hành: 18/08/2021

Chỉ thị số 49/CT-BTTTT về thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số an toàn, lành mạnh

1126/QĐ-BTTTT
30/07/2021

Kí hiệu văn bản: 1126/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành: 30/07/2021

Quyết định số 1126/QĐ-BTTTT ban hành yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm tường lửa ứng dụng web