Văn bản pháp luật
Định dạng bắt buộc là YYYY-MM-DD
Kí hiệu văn bản
Ngày ban hành
Nội dung
Tải về
49/CT-BTTTT
18/08/2021

Kí hiệu văn bản: 49/CT-BTTTT
Ngày ban hành: 18/08/2021

Chỉ thị số 49/CT-BTTTT về thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số an toàn, lành mạnh

1126/QĐ-BTTTT
30/07/2021

Kí hiệu văn bản: 1126/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành: 30/07/2021

Quyết định số 1126/QĐ-BTTTT ban hành yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm tường lửa ứng dụng web

1127/QĐ-BTTTT
30/07/2021

Kí hiệu văn bản: 1127/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành: 30/07/2021

Quyết định số 1127/QĐ-BTTTT ban hành yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm quản lý và phân tích sự kiện an toàn thông tin

38/2020/QĐ-TTg
30/12/2020

Kí hiệu văn bản: 38/2020/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 30/12/2020

Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ban hành danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.

2238/QĐ-TTg
29/12/2020

Kí hiệu văn bản: 2238/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 29/12/2020

Quyết định 2238/QĐ-TTg ban hành danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực thông tin truyền thông

2117/QĐ-TTg
16/12/2020

Kí hiệu văn bản: 2117/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 16/12/2020

Quyết định số 2117/QĐ-TTg ban hành danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư

05/VBHN-BTTTT
15/12/2020

Kí hiệu văn bản: 05/VBHN-BTTTT
Ngày ban hành: 15/12/2020

Thông tư số 05/VBHN-BTTTT quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông

33/2020/TT-BTTTT
04/11/2020

Kí hiệu văn bản: 33/2020/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 04/11/2020

Thông tư số 33/2020/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông