Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật ngành CNTT

Định dạng bắt buộc là YYYY-MM-DD

 • Kí hiệu văn bản
 • Ngày ban hành
 • Nội dung
 • Tải về
  • 29/2017/TT-BTTTT
  • 07/11/2017
  • Thông tư 29/2017/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm mặt đất di động hoạt động trong băng tần Ku”
  • 28/2017/TT-BTTTT
  • 07/11/2017
  • Thông tư 28/2017/TT-BTTTT ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị truyền dẫn vô tuyến cố định và thiết bị phụ trợ"
  • 24/2017/TT-BTTTT
  • 17/10/2017
  • Thông tư 24/2017/TT-BTTTT ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA-Phần truy nhập vô tuyến”
  • 25/2017/TT-BTTTT
  • 17/10/2017
  • Thông tư 25/2017/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm lặp thông tin di động E-UTRA FDD - Phần truy nhập vô tuyến”
  • 26/2017/TT-BTTTT
  • 17/10/2017
  • Thông tư 26/2017/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị DECT”
  • 18/2017/TT-BTTTT
  • 11/09/2017
  • Thông tư 18/2017/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến truyền dữ liệu băng rộng”
  • 07/2017/QH14
  • 19/06/2017
  • Luật Chuyển giao công nghệ
  • 41/NQ-CP
  • 26/05/2016
  • Nghị quyết về chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam