Văn bản pháp luật
Kí hiệu văn bản
Ngày ban hành
Nội dung
Tải về
32/2022/TT-BTC
09/06/2022

Kí hiệu văn bản: 32/2022/TT-BTC
Ngày ban hành: 09/06/2022

Thông tư số 32/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 273/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định về mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông về lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

1270/QĐ-SGDĐT
24/05/2022

Kí hiệu văn bản: 1270/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 24/05/2022

Quyết định số 1270/QĐ-SGDĐT về việc ban hành kế hoạch triển khai tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030

923/QĐ-BTTTT
20/05/2022

Kí hiệu văn bản: 923/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành: 20/05/2022

Quyết định số 923/QĐ-BTTTT về việc ban hành yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm phòng, chống tấn công từ chối dịch vụ

1606/QĐ-UBND
13/05/2022

Kí hiệu văn bản: 1606/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13/05/2022

Quyết định số 1606/QĐ-UBND về ban hành chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025

807/QĐ-BTTTT
28/04/2022

Kí hiệu văn bản: 807/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành: 28/04/2022

Quyết định số 807/QĐ-BTTTT về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực viễn thông và Internet thuộc phạm vi chức năng của Bộ thông tin và truyền thông

764/QĐ-BTTTT
25/04/2022

Kí hiệu văn bản: 764/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành: 25/04/2022

Quyết định số 764/QĐ-BTTTT về ban hành yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm phát hiện và phản ứng sự cố an toàn thông tin trên thiết bị đầu cuối

742/QĐ-BTTTT
22/04/2022

Kí hiệu văn bản: 742/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành: 22/04/2022

Quyết định số 742/QĐ-BTTTT về ban hành yêu cầu an toàn đối với phần mềm nội bộ

23/2022/NĐ-CP
05/04/2022

Kí hiệu văn bản: 23/2022/NĐ-CP
Ngày ban hành: 05/04/2022

Nghị định số 23/2022/NĐ-CP về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Chuỗi QTSC

Thành viên QTSC