Văn bản pháp luật
Định dạng bắt buộc là YYYY-MM-DD
Kí hiệu văn bản
Ngày ban hành
Nội dung
Tải về
21/2019/TT-BTTTT
31/12/2019

Kí hiệu văn bản: 21/2019/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 31/12/2019

Thông tư số 21/2019/TT-BTTTT quy định về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

2228/QĐ-BTTTT
20/12/2019

Kí hiệu văn bản: 2228/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành: 20/12/2019

Quyết định số 2228/QĐ-BTTTT công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

2111/QĐ-BTTTT
04/12/2019

Kí hiệu văn bản: 2111/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành: 04/12/2019

Quyết định số 2111/QĐ-BTTTT công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

13/2019/TT-BTTTT
22/11/2019

Kí hiệu văn bản: 13/2019/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 22/11/2019

Thông tư 13/2019/TT-BTTTT Quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

12/2019/TT-BTTTT
05/11/2019

Kí hiệu văn bản: 12/2019/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 05/11/2019

Thông tư 12/2019/TT-BTTTT Quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dung của các cơ quan Đảng, nhà nước

3084/QĐ-BKHCN
24/10/2019

Kí hiệu văn bản: 3084/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành: 24/10/2019

Quyết định 3084/QĐ-BKHCN năm 2019 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

1671/QĐ-BTTTT
10/10/2019

Kí hiệu văn bản: 1671/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành: 10/10/2019

Quyết định 1671/QĐ-BTTTT năm 2019 về thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam trực thuộc Cục An toàn thông tin

10/2019/TT-BTTTT
04/10/2019

Kí hiệu văn bản: 10/2019/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 04/10/2019

Thông tư ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động”