Văn bản pháp luật
Định dạng bắt buộc là YYYY-MM-DD
Kí hiệu văn bản
Ngày ban hành
Nội dung
Tải về
23/2021/TT-BTTTT
13/12/2021

Kí hiệu văn bản: 23/2021/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 13/12/2021

Thông tư 23/2021/TT-BTTTT bãi bỏ một số quy định tại Thông tư 18/2010/TT-BTTTT ngày 30/7/2010 và Thông tư số 29/2011/TT ngày 26/10/2011 của Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông

19/2021/TT-BTTTT
03/12/2021

Kí hiệu văn bản: 19/2021/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 03/12/2021

Thông tư 19/2021/TT-BTTTT ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm

20/2021/TT-BTTTT
03/12/2021

Kí hiệu văn bản: 20/2021/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 03/12/2021

Thông tư 20/2021/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung Thông tư 09/2013/TT-BTTTT ngày 8/4/2013 của Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng điện tử

1620/QĐ-BTTTT
15/10/2021

Kí hiệu văn bản: 1620/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành: 15/10/2021

Quyết định số 1620/QĐ-BTTTT về việc ban hành phương án bảo đảm, ứng phó, khắc phục sự cố an toàn, an ninh mạng đối với hệ thống thông tin dùng chung của Bộ Thông tin và Truyền thông

49/CT-BTTTT
18/08/2021

Kí hiệu văn bản: 49/CT-BTTTT
Ngày ban hành: 18/08/2021

Chỉ thị số 49/CT-BTTTT về thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số an toàn, lành mạnh

1126/QĐ-BTTTT
30/07/2021

Kí hiệu văn bản: 1126/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành: 30/07/2021

Quyết định số 1126/QĐ-BTTTT ban hành yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm tường lửa ứng dụng web

1127/QĐ-BTTTT
30/07/2021

Kí hiệu văn bản: 1127/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành: 30/07/2021

Quyết định số 1127/QĐ-BTTTT ban hành yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm quản lý và phân tích sự kiện an toàn thông tin

38/2020/QĐ-TTg
30/12/2020

Kí hiệu văn bản: 38/2020/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 30/12/2020

Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ban hành danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.