Văn bản pháp luật
Định dạng bắt buộc là YYYY-MM-DD
Kí hiệu văn bản
Ngày ban hành
Nội dung
Tải về
33/2020/TT-BTTTT
04/11/2020

Kí hiệu văn bản: 33/2020/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 04/11/2020

Thông tư số 33/2020/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông

32/2020/TT-BTTTT
04/11/2020

Kí hiệu văn bản: 32/2020/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 04/11/2020

Thông tư số 32/2020/TT-BTTTT quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng

23/2020/TT-BTTTT
09/09/2020

Kí hiệu văn bản: 23/2020/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 09/09/2020

Thông tư số 23/2020/TT-BTTTT quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

24/2020/TT-BTTTT
09/09/2020

Kí hiệu văn bản: 24/2020/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 09/09/2020

Thông tư số 24/2020/TT-BTTTT quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

22/2020/TT-BTTTT
07/09/2020

Kí hiệu văn bản: 22/2020/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 07/09/2020

Thông tư số 22/2020/TT-BTTTT quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số

94/2020/NĐ-CP
21/08/2020

Kí hiệu văn bản: 94/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành: 21/08/2020

Nghị định số 94/2020/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia

91/2020/NĐ-CP
14/08/2020

Kí hiệu văn bản: 91/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành: 14/08/2020

Nghị định số 91/2020/NĐ-CP chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

16/2020/TT-BTTTT
17/07/2020

Kí hiệu văn bản: 16/2020/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 17/07/2020

Thông tư số 16/2020/TT-BTTTT ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông”