Văn bản pháp luật
Kí hiệu văn bản
Ngày ban hành
Nội dung
Tải về
20/2022/TT-BTTTT
29/11/2022

Kí hiệu văn bản: 20/2022/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 29/11/2022

Thông tư 20/2022/TT-BTTTT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất

17/2022/TT-BTTTT
29/11/2022

Kí hiệu văn bản: 17/2022/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 29/11/2022

Thông tư 17/2022/TT-BTTTT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối IoT băng hẹp E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến

1925/QĐ-BTTTT
19/10/2022

Kí hiệu văn bản: 1925/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành: 19/10/2022

Quyết định số 1925/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục chuyển đổi số quốc gia

18/CT-TTg
13/10/2022

Kí hiệu văn bản: 18/CT-TTg
Ngày ban hành: 13/10/2022

Chỉ thị số 18/CT-TTg về đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam

1760/QĐ-BKHCN
12/10/2022

Kí hiệu văn bản: 1760/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành: 12/10/2022

Quyết định số 1760/QĐ-BKHCN ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng và an ninh mạng

1855/QĐ-BTTTT
04/10/2022

Kí hiệu văn bản: 1855/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành: 04/10/2022

Quyết định 1855/QĐ-BTTTT yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm Kiểm soát truy cập mạng do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

1762/QĐ-BTTTT
21/09/2022

Kí hiệu văn bản: 1762/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành: 21/09/2022

Quyết định số 1762/QĐ-BTTTT ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030

253/TB-VPCP
20/08/2022

Kí hiệu văn bản: 253/TB-VPCP
Ngày ban hành: 20/08/2022

Thông báo số 253/TB-VPCP kết luận phiên họp lần thứ ba của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số ngày 8/8/2022

Chuỗi QTSC

Thành viên QTSC