Văn bản pháp luật
Định dạng bắt buộc là YYYY-MM-DD
Kí hiệu văn bản
Ngày ban hành
Nội dung
Tải về
1620/QĐ-BTTTT
15/10/2021

Kí hiệu văn bản: 1620/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành: 15/10/2021

Quyết định số 1620/QĐ-BTTTT về việc ban hành phương án bảo đảm, ứng phó, khắc phục sự cố an toàn, an ninh mạng đối với hệ thống thông tin dùng chung của Bộ Thông tin và Truyền thông

49/CT-BTTTT
18/08/2021

Kí hiệu văn bản: 49/CT-BTTTT
Ngày ban hành: 18/08/2021

Chỉ thị số 49/CT-BTTTT về thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số an toàn, lành mạnh

1126/QĐ-BTTTT
30/07/2021

Kí hiệu văn bản: 1126/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành: 30/07/2021

Quyết định số 1126/QĐ-BTTTT ban hành yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm tường lửa ứng dụng web

1127/QĐ-BTTTT
30/07/2021

Kí hiệu văn bản: 1127/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành: 30/07/2021

Quyết định số 1127/QĐ-BTTTT ban hành yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm quản lý và phân tích sự kiện an toàn thông tin

38/2020/QĐ-TTg
30/12/2020

Kí hiệu văn bản: 38/2020/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 30/12/2020

Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ban hành danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.

2238/QĐ-TTg
29/12/2020

Kí hiệu văn bản: 2238/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 29/12/2020

Quyết định 2238/QĐ-TTg ban hành danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực thông tin truyền thông

2117/QĐ-TTg
16/12/2020

Kí hiệu văn bản: 2117/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 16/12/2020

Quyết định số 2117/QĐ-TTg ban hành danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư

05/VBHN-BTTTT
15/12/2020

Kí hiệu văn bản: 05/VBHN-BTTTT
Ngày ban hành: 15/12/2020

Thông tư số 05/VBHN-BTTTT quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông