Văn bản pháp luật
Định dạng bắt buộc là YYYY-MM-DD
Kí hiệu văn bản
Ngày ban hành
Nội dung
Tải về
764/QĐ-BTTTT
25/04/2022

Kí hiệu văn bản: 764/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành: 25/04/2022

Quyết định số 764/QĐ-BTTTT về ban hành yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm phát hiện và phản ứng sự cố an toàn thông tin trên thiết bị đầu cuối

742/QĐ-BTTTT
22/04/2022

Kí hiệu văn bản: 742/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành: 22/04/2022

Quyết định số 742/QĐ-BTTTT về ban hành yêu cầu an toàn đối với phần mềm nội bộ

23/2022/NĐ-CP
05/04/2022

Kí hiệu văn bản: 23/2022/NĐ-CP
Ngày ban hành: 05/04/2022

Nghị định số 23/2022/NĐ-CP về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

11/2022/TT-BTC
21/02/2022

Kí hiệu văn bản: 11/2022/TT-BTC
Ngày ban hành: 21/02/2022

Thông tư 11/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 265/2016/tt-btc ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện

1970/QĐ-BTTTT
13/12/2021

Kí hiệu văn bản: 1970/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành: 13/12/2021

Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT phê duyệt đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số

23/2021/TT-BTTTT
13/12/2021

Kí hiệu văn bản: 23/2021/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 13/12/2021

Thông tư 23/2021/TT-BTTTT bãi bỏ một số quy định tại Thông tư 18/2010/TT-BTTTT ngày 30/7/2010 và Thông tư số 29/2011/TT ngày 26/10/2011 của Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông

19/2021/TT-BTTTT
03/12/2021

Kí hiệu văn bản: 19/2021/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 03/12/2021

Thông tư 19/2021/TT-BTTTT ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm

20/2021/TT-BTTTT
03/12/2021

Kí hiệu văn bản: 20/2021/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 03/12/2021

Thông tư 20/2021/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung Thông tư 09/2013/TT-BTTTT ngày 8/4/2013 của Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng điện tử