Văn bản pháp luật
Định dạng bắt buộc là YYYY-MM-DD
Kí hiệu văn bản
Ngày ban hành
Nội dung
Tải về
12/2022/TT-BTTTT
12/08/2022

Kí hiệu văn bản: 12/2022/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 12/08/2022

Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính Phủ về bảo đảm hệ thống thông tin theo cấp độ

964/QĐ-TTg
10/08/2022

Kí hiệu văn bản: 964/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 10/08/2022

Quyết định số 964/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030

1498/QĐ-BTTTT
10/08/2022

Kí hiệu văn bản: 1498/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành: 10/08/2022

Quyết định số 1498/QĐ-BTTTT ban hành yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm phân tích và phát hiện hành vi bất thường của người dùng trên mạng

10/2022/TT-BTTTT
20/07/2022

Kí hiệu văn bản: 10/2022/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 20/07/2022

Thông tư 10/2022/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 của Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông quy định danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng

04/2022/TT-BTTTT
22/06/2022

Kí hiệu văn bản: 04/2022/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 22/06/2022

Thông tư số 04/2022/TT-BTTTT quy định chế độ báo cáo thống kê ngành thông tin và truyền thông

1092/QĐ-BTTTT
16/06/2022

Kí hiệu văn bản: 1092/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành: 16/06/2022

Quyết định số 1092/QĐ-BTTTT phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính Phủ về ngày chuyển đổi số quốc gia

32/2022/TT-BTC
09/06/2022

Kí hiệu văn bản: 32/2022/TT-BTC
Ngày ban hành: 09/06/2022

Thông tư số 32/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 273/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định về mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông về lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

1270/QĐ-SGDĐT
24/05/2022

Kí hiệu văn bản: 1270/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 24/05/2022

Quyết định số 1270/QĐ-SGDĐT về việc ban hành kế hoạch triển khai tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030