STT
Tên tài liệu
Loại tài liệu
Ngày phát hành
Tải về
1
Đánh giá và so sánh QTSC với các Khu CN tại ASEAN và khu vực châu Á
Tài liệu marketing | 04/01/2018
04/01/2018
2
Sách trắng CNTT-TT Việt Nam 2017
Khác | 18/08/2017
18/08/2017
3
Cẩm nang Sản phẩm - Dịch vụ - Giải pháp CNTT của Công viên phần mềm Quang Trung 2017
Tài liệu marketing | 16/03/2017
16/03/2017
4
Sách trắng CNTT-TT Việt Nam 2014
Khác | 18/10/2014
18/10/2014
5
Cẩm nang Dịch vụ & Giải trí
Khác | 28/10/2013
28/10/2013
6
Sách trắng CNTT-TT Việt Nam 2013
Khác | 26/08/2013
26/08/2013
7
Sách trắng CNTT-TT Việt Nam 2012
Khác | 20/12/2012
20/12/2012
8
Sách trắng CNTT-TT Việt Nam 2011
Khác | 30/06/2011
30/06/2011
9
Sách trắng CNTT-TT Việt Nam 2010
Khác | 30/07/2010
30/07/2010
10
Sách trắng CNTT-TT Việt Nam 2009
Khác | 30/08/2009
30/08/2009