Văn bản pháp luật

Định dạng bắt buộc là YYYY-MM-DD

 • Kí hiệu văn bản
 • Ngày ban hành
 • Nội dung
 • Tải về
  • 14/CT-TTg
  • 25/05/2018
  • Chỉ thị về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại
  • 02/VBHN-BTTTT
  • 10/05/2018
  • Nghị định Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
  • 27/2018/NĐ-CP
  • 01/03/2018
  • Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng
  • 03/2018/TT-BTC
  • 12/01/2018
  • Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 273/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông
  • 58/BTTTT-KHCN
  • 11/01/2018
  • Công văn số 58/BTTTT-KHCN v/v hướng dẫn các nguyên tắc định hướng về công nghệ thông tin và truyền thông trong xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam
  • 41/NQ-CP
  • 26/05/2016
  • Nghị quyết về chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam
  • 333/QĐ-TTg
  • 03/03/2016
  • Quyết định Thí điểm thành lập Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung
  • 118/2015/NĐ-CP
  • 12/11/2015
  • Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu Tư
  • 392/QĐ-TTg
  • 27/03/2015
  • Quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025
  • 3979/BTC-CST
  • 27/03/2015
  • V/v phối hợp hướng dẫn Nghị định số 154/2013/NĐ-CP