ISO/CMMI

1. CMMI

- Doanh nghiệp đạt CMMI 3: TMA, Larion, MISA, SPS

- Doanh nghiệp đạt CMMI 4: GCS, TMA

- Doanh nghiệp đạt CMMI 5: TMA, GCS

2. ISO

- Doanh nghiệp đạt chứng chỉ ISO 9001:2008: Larion, Sư tử Biển, GCS, Saigontel, SPS, Siambrothers, DIGI-TEXX, TMA, Việt Can, TUV Rheinland Việt Nam

- Doanh nghiệp đạt ISO 17025 về kiểm định phòng thí nghiệm: TUV Rheinland Việt Nam

- Doanh nghiệp đạt chứng chỉ ISO 27001: SPS, GCS, DIGI-TEXX, Tư vấn quản lý kết nối, TMA

3. Một số chứng chỉ các doanh nghiệp đạt được

- TMA đạt chứng chỉ SGS

- ADMS đạt chứng chỉ EN: 9100:2009, AS 9100C, JIS Q9100:2009