Văn bản pháp luật

Định dạng bắt buộc là YYYY-MM-DD

 • Kí hiệu văn bản
 • Ngày ban hành
 • Nội dung
 • Tải về
  • 2228/QĐ-BTTTT
  • 20/12/2019
  • Quyết định số 2228/QĐ-BTTTT công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
  • 2111/QĐ-BTTTT
  • 04/12/2019
  • Quyết định số 2111/QĐ-BTTTT công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
  • 13/2019/TT-BTTTT
  • 22/11/2019
  • Thông tư 13/2019/TT-BTTTT Quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
  • 12/2019/TT-BTTTT
  • 05/11/2019
  • Thông tư 12/2019/TT-BTTTT Quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dung của các cơ quan Đảng, nhà nước
  • 3084/QĐ-BKHCN
  • 24/10/2019
  • Quyết định 3084/QĐ-BKHCN năm 2019 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia
  • 1671/QĐ-BTTTT
  • 10/10/2019
  • Quyết định 1671/QĐ-BTTTT năm 2019 về thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam trực thuộc Cục An toàn thông tin
  • 10/2019/TT-BTTTT
  • 04/10/2019
  • Thông tư ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động”
  • 1602/QĐ-BTTTT
  • 01/10/2019
  • Quyết định 1602/QĐ-BTTTT năm 2019 ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2018
  • 06/2019/TT-BTTTT
  • 19/07/2019
  • Thông tư 06/2019/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 24/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
  • 1190/QĐ-BTC
  • 15/07/2019
  • Quyết định 1190/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác phần mềm Quản lý và báo cáo đầu tư công nghệ thông tin