Văn bản pháp luật
Định dạng bắt buộc là YYYY-MM-DD
Kí hiệu văn bản
Ngày ban hành
Nội dung
Tải về
07/2017/QH14
19/06/2017

Kí hiệu văn bản: 07/2017/QH14
Ngày ban hành: 19/06/2017

Luật Chuyển giao công nghệ

41/NQ-CP
26/05/2016

Kí hiệu văn bản: 41/NQ-CP
Ngày ban hành: 26/05/2016

Nghị quyết về chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam

333/QĐ-TTg
03/03/2016

Kí hiệu văn bản: 333/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 03/03/2016

Quyết định Thí điểm thành lập Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung

118/2015/NĐ-CP
12/11/2015

Kí hiệu văn bản: 118/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành: 12/11/2015

Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu Tư

392/QĐ-TTg
27/03/2015

Kí hiệu văn bản: 392/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 27/03/2015

Quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

3979/BTC-CST
27/03/2015

Kí hiệu văn bản: 3979/BTC-CST
Ngày ban hành: 27/03/2015

V/v phối hợp hướng dẫn Nghị định số 154/2013/NĐ-CP

2407/QĐ-TTg
31/12/2014

Kí hiệu văn bản: 2407/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 31/12/2014

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ thông tin tập trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

01/2014/TT-BTTTT
20/02/2014

Kí hiệu văn bản: 01/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 20/02/2014

Thông tư quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước