Văn bản pháp luật
Định dạng bắt buộc là YYYY-MM-DD
Kí hiệu văn bản
Ngày ban hành
Nội dung
Tải về
39/2017/TT-BTTTT
15/12/2017

Kí hiệu văn bản: 39/2017/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 15/12/2017

Thông tư 39/2017/TT-BTTTT ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

33/2017/TT-BTTTT
22/11/2017

Kí hiệu văn bản: 33/2017/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 22/11/2017

Thông tư 33/2017/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vi ba số điểm - điểm”

29/2017/TT-BTTTT
07/11/2017

Kí hiệu văn bản: 29/2017/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 07/11/2017

Thông tư 29/2017/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm mặt đất di động hoạt động trong băng tần Ku”

28/2017/TT-BTTTT
07/11/2017

Kí hiệu văn bản: 28/2017/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 07/11/2017

Thông tư 28/2017/TT-BTTTT ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị truyền dẫn vô tuyến cố định và thiết bị phụ trợ"

24/2017/TT-BTTTT
17/10/2017

Kí hiệu văn bản: 24/2017/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 17/10/2017

Thông tư 24/2017/TT-BTTTT ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA-Phần truy nhập vô tuyến”

25/2017/TT-BTTTT
17/10/2017

Kí hiệu văn bản: 25/2017/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 17/10/2017

Thông tư 25/2017/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm lặp thông tin di động E-UTRA FDD - Phần truy nhập vô tuyến”

26/2017/TT-BTTTT
17/10/2017

Kí hiệu văn bản: 26/2017/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 17/10/2017

Thông tư 26/2017/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị DECT”

18/2017/TT-BTTTT
11/09/2017

Kí hiệu văn bản: 18/2017/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 11/09/2017

Thông tư 18/2017/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến truyền dữ liệu băng rộng”