Văn bản pháp luật
Định dạng bắt buộc là YYYY-MM-DD
Kí hiệu văn bản
Ngày ban hành
Nội dung
Tải về
80/2007/NĐ-CP
19/05/2007

Kí hiệu văn bản: 80/2007/NĐ-CP
Ngày ban hành: 19/05/2007

Nghị định 80/2007/NĐ-CP ban hành ngày 19/05/2007 của chính phủ về chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp khoa học và công nghệ

71/2007/NĐ-CP
03/05/2007

Kí hiệu văn bản: 71/2007/NĐ-CP
Ngày ban hành: 03/05/2007

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin

56/2007/QĐ-TTg
03/05/2007

Kí hiệu văn bản: 56/2007/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 03/05/2007

Quyết định phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam đến năm 2010

51/2007/QĐ-TTg
12/04/2007

Kí hiệu văn bản: 51/2007/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 12/04/2007

Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm Việt Nam đến năm 2010

352/QĐ-UBND
25/01/2007

Kí hiệu văn bản: 352/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 25/01/2007

Quyết định về thành lập Ban chỉ đạo Chương trình ứng dụng và Phát triển Công nghệ thông tin thành phố Hồ Chí Minh

100/2006/NĐ-CP
21/09/2006

Kí hiệu văn bản: 100/2006/NĐ-CP
Ngày ban hành: 21/09/2006

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

25/2006/QĐ-BTM
27/07/2006

Kí hiệu văn bản: 25/2006/QĐ-BTM
Ngày ban hành: 27/07/2006

Quyết định về việc ban hành Quy chế sử dụng chữ ký số của Bộ Thương mại

67/2006/QH11
29/06/2006

Kí hiệu văn bản: 67/2006/QH11
Ngày ban hành: 29/06/2006

Luật Công nghệ thông tin số 67/2006-QH11 ban hành ngày 29/06/2006 của Quốc hội