Văn bản pháp luật
Định dạng bắt buộc là YYYY-MM-DD
Kí hiệu văn bản
Ngày ban hành
Nội dung
Tải về
51/2007/QĐ-TTg
12/04/2007

Kí hiệu văn bản: 51/2007/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 12/04/2007

Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm Việt Nam đến năm 2010

352/QĐ-UBND
25/01/2007

Kí hiệu văn bản: 352/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 25/01/2007

Quyết định về thành lập Ban chỉ đạo Chương trình ứng dụng và Phát triển Công nghệ thông tin thành phố Hồ Chí Minh

100/2006/NĐ-CP
21/09/2006

Kí hiệu văn bản: 100/2006/NĐ-CP
Ngày ban hành: 21/09/2006

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

25/2006/QĐ-BTM
27/07/2006

Kí hiệu văn bản: 25/2006/QĐ-BTM
Ngày ban hành: 27/07/2006

Quyết định về việc ban hành Quy chế sử dụng chữ ký số của Bộ Thương mại

67/2006/QH11
29/06/2006

Kí hiệu văn bản: 67/2006/QH11
Ngày ban hành: 29/06/2006

Luật Công nghệ thông tin số 67/2006-QH11 ban hành ngày 29/06/2006 của Quốc hội

03/2006/NĐ-CP
06/01/2006

Kí hiệu văn bản: 03/2006/NĐ-CP
Ngày ban hành: 06/01/2006

Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam

60/2005/QH11
22/11/2005

Kí hiệu văn bản: 60/2005/QH11
Ngày ban hành: 22/11/2005

Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

99/2003/NĐ-CP
28/08/2003

Kí hiệu văn bản: 99/2003/NĐ-CP
Ngày ban hành: 28/08/2003

Nghị định số 99/2003/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 28/08/2003 về việc ban hành Quy chế Khu công nghệ cao